Privacy

PARADISE NAVIGATION SRL, cu sediul în Constanța, bd. Mamaia nr. 231, birou 1, etaj 1, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul recrutării de personal.

Scopul colectării datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate servicii specifice activității de recrutare de personal în domeniul maritim.

PARADISE NAVIGATION prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume şi prenume, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, cod numeric personal, domiciliul/reşedinţa, serie şi număr act de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sănătate, prin mijloace manuale și electronice, destinate încheierii contractelor de muncă.

Aveţi obligaţia de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evaluării în vederea încheierii contractelor de muncă. Refuzul dvs. determină neacceptarea oferirii serviciilor de recrutare de personal și implicit neînregistrarea datelor în sistemul de stocare și prelucrare.

PARADISE NAVIGATION respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale și terților implicați în procesul derulării contractelor de muncă. Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate în vederea derulării contractului de muncă.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de:

 • dreptul de acces;
 • de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiţiei.  

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către PARADISE NAVIGATION a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la PARADISE NAVIGATION SRL sau prin email la adresa: dataprotection@interdata.ro

 

Pentru informaţii suplimentare vizitați: www.pnsrl.ro

     

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate

 

 

 • Dreptul de a fi informat

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, PARADISE NAVIGATION este obligată să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

  • scopul în care se face prelucrarea datelor;
  • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; 
  • existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
  • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Pe pagina de internet a PARADISE NAVIGATION – www.pnsrl.ro – este postată Politica de confidenţialitate;

Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicită consimţământul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

 

 

 • Dreptul de acces la date

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la PARADISE NAVIGATION (în calitate de operator), la cerere şi în mod gratuit o informare privind confirmarea faptului că datele care o privesc sunt prelucrate de acesta. 

PARADISE NAVIGATION este obligată, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

 • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Note: 

(1) Persoana vizată poate solicita de la PARADISE NAVIGATION informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la sediul societăţii. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(2) PARADISE NAVIGATION este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

 

 

 • Dreptul de intervenție asupra datelor

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

 

 

 • Dreptul de opoziție

 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

 

 

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

 

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai în următoarele situaţii:

 • decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 • decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

 

 

 • Dreptul de a se adresa justiției

 

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

PARADISE NAVIGATION SRL, with the headquarters in Constanța, 231, Mamaia av., 1st office, 1st  floor, as required by Law no. 677/2001 for personal data protection considering the processing of personal data and the free movement of such data, with subsequent amendments, checks the personal data which you provide us in safe conditions and only for the specified purposes in order to conduct activities for personnel recruitment section.

The purpose of data collection is to offer specific services of the recruitment activity in maritime field to the interested natural persons.

PARADISE NAVIGATION processes your personal data relating to your name and surname, place and date of birth, citizenship, signature, personal number, domicile/residence, series and number of identity card, data regarding the studies, data regarding the health condition, by manual and electronic means for concluding the employment agreements.

You have the obligation to provide the requested data, as they are necessary for assessment concerning the concluding of employment agreements. Your refusal means that you do not accept the offer regarding the personnel recruitment services and, implicitly, failure to register the data in the storage and processing system.

PARADISE NAVIGATION respects the privacy right of the persons whose data are processed according to the “Confidentiality policy”, with the purpose to inform you of the way the personal information are collected, used and processed. The registered information are intended to be used by the operator and are communicated only to the following addresses: central/local public authorities and third parties involved in the process of employment agreements’ development. Your data can be transferred abroad for the development of the employment agreement.

According to Law no. 677/2001, the persons involved benefit from:

 • The right to access your data
 • The right to rectify data;
 • The right to opposition;
 • The right not to be subject to an individual decision;
 • The right to address the Court.

Furthermore, the persons involved are entitled to object to the processing of personal data concerning them and to request the data deletion, excepting the situations provided by the law, when the processing by PARADISE NAVIGATION is mandatory.

In order to exercise these rights, you may submit a written request, signed and dated at PARADISE NAVIGATION SRL or by email at: dataprotection@interdata.ro

For more information access: www.pnsrl.ro

 

     The rights of the persons whose data is collected and/or processed

 • The right to be informed:

If the personal data is obtained directly from the person involved, PARADISE NAVIGATION must provide to the person involved the following information, except the case when this person already has this information:

  • The purpose for which the data is processed;
  • Additional information as: the recipients or categories of recipients of the data, if it is mandatory to provide all the requested data and the consequences of the refusal to provide this data;
  • The existence of rights provided by law for the person involved, especially, the right to access, to rectify the data and to opposite, as well as the conditions in which these can be performed;
  • Any other information, which are requested by the supervisor authority, taking into account the processing purpose.

On the website page of PARADISE NAVIGATION – www.pnsrl.ro – it is published the “Confidentiality policy”;

Before fill in the personal data, the persons involved are required to give their consent for data processing.

 

 • The right to access the data

Any concerned person has the right to obtain from PARADISE NAVIGATION (as operator), at request and free of charge, an information regarding the confirmation that his/her data are being processed by the company.

When processing personal data concerning the applicant, PARADISE NAVIGATION must inform him, and confirm to him, at least the following information:

 • about the processing purposes, the data categories under consideration and the recipients or categories of recipients to whom the data are disclosed;
 • communication in an intelligible form of the data undergoing processing and of any available information regarding their source;
 • about the functioning principles and mechanisms which make any automatic processing of data concerning that person;
 • about the existence of the right to rectify the data and the right to object as well as the conditions in which these can be performed;
 • about the possibility to submit a complaint to the supervisory authority and to present the situations to the Court for appeals against operator’s decisions in accordance with the law’s provisions.

Observations:

(1) The involved person can request from PARADISE NAVIGATION the information according to the Law, with a written request, signed and registered at the company’s headquarters. In the request, the applicant can choose if she/he wants the information to be communicated at a specific address, which can be both an electronic e-mail or a mail service, in order to be sure that she/ he will receive the package personally.

(2) PARADISE NAVIGATION must communicate the requested information within 30 days from the date when the request is received but also dealing with the applicant’s option.

 

 • The right to rectify the data

Any involved person has the right to obtain from the operator, at request and free of charge:

 • As applicable, to rectify, update, block or delete data, which processing does not comply with the law, especially of incomplete or inaccurate data;
 • As applicable, to transform into anonymous data all data which processing does not comply with the law.

 

 • The right to object

The person concerned has the right to object in any moment, for duly substantiated and legitimate reasons relating to his particular situation, that the data concerning him should undergo processing, except when there are contradictory legal provisions. In case of justified opposition, the processing may no longer involve those data.

 

 • The right not to be subject to an individual decision

Any person has the right to request and to obtain withdrawal / cancellation / re-evaluation of any decision, which produces legal effects concerning himself/ herself, exclusively adopted based on a personal data processing, performed by automatic means, designed to evaluate some aspects of his/ her personality, as well as his/ her professional skills, credibility, behavior or other such aspects.

With regard to the other guarantees provided by law, a person may be subject to a decision of the nature mentioned in the anterior paragraph only in the following situations:

 • The decision is taken within a conclusion or an enforcement of an Agreement, with the condition that the request of the Agreement’s conclusion or performance, introduced by the person concerned, must be fulfilled or that some adequate measures, such as the possibility to support his/ her point of view, should guarantee the protection of his/hers personal legitimate interest;
 • The decision is authorized by law, which stipulates the measures that guarantee the legitimate interest protection of the person concerned.

 

 • The right to address the Court

Without bringing any prejudice to the possibility of submitting a complaint to the supervisory authority, the persons concerned have the right to address the Court for defending any rights guaranteed by law, that have been broken.

Any person, who has suffered a prejudice because of a personal data processing, illegally performed, may appeal to the competent Court to compensate for it.